ΕΜΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. Συγκέντρωση των «πραγματικών περιστατικών / πραγματικού υλικού» [Ο πελάτης αναπτύσσει το «ιστορικό» της υπόθεσής του].

2. Συγκέντρωση των εγγράφων που αφορούν την υπόθεση [είτε με πρωτοβουλία του πελάτη, είτε από Δημόσιες Αρχές].

3. Μελέτη του «υλικού» - Προσδιορισμός των διατάξεων Νόμου ή Νόμων που εφαρμόζονται στην συγκεκριμένη υπόθεση.

4. Ερευνα Νομολογίας .

5. Αναζήτηση των κατάλληλων αποδεικτικών μέσων, π.χ. μάρτυρες [τι γνωρίζουν για την υπόθεση;], έγγραφα κλπ.

6. Σύνταξη Αγωγής [αποστολή αγωγής στον πελάτη, για τυχόν επισημάνσεις ή διορθώσεις].

7. Κατάθεση Αγωγής στην Γραμματεία του Δικαστηρίου – Προσδιορισμός δικασίμου

================================================

 

ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ

1.- ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ

Εαν μιά καταπάτηση ενός ακινήτου δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί εξώδικα, τότε ο ιδιοκτήτης προσφεύγει στο Δικαστήριο. Ασκεί λοιπόν αγωγή κατά του καταπατητή.

Μιά τέτοια αγωγή προυποθέτει τα πιό κάτω:

αα.- Το πρώτο που εξετάζεται είναι ο τρόπος κτήσεως του ακινήτου απο τον ιδιοκτήτη / ενάγοντα [αγορά, δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά, προσκύρωση κλπ, μεταγραφή στο Υποθ/κείο, Εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο].

ββ.- Ακολουθεί η πλήρης περιγραφή του ακινήτου. Σκόπιμο είναι να επισυναφθεί στην αγωγή ένα σχεδιάγραμμα.

γγ.- Σειρά έχει η διήγηση της δραστηριότητας του καταπατητή [τί έκανε, πότε το έκανε κλπ].

δδ.- Με προυποθέσεις, μπορεί να ζητείται ταυτόχρονα και αποζημίωση χρήσεως. Πρέπει να αναφέρεται η ωφέλεια που χάθηκε, λόγω της κατάληψης. Εάν υπήρξε εν μέρει καταστροφή, μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη αποζημίωση.

εε.- Αναφέρεται η αξία του ακινήτου [χρειάζεται για την επιλογή του αρμόδιου Δικαστηρίου]. Με βάση την αξία υπολογίζεται και το δικαστικό Ενσημο.

στστ.- Τέλος, η αγωγή περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αιτήματα.

Μιά τέτοια αγωγή ασκείται στο Δικαστήριο, που βρίσκεται στην περιφέρεια όπου είναι το ακίνητο.

Εγγράφεται και στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθ/κείου ή στα κτηματολ. βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου [όπου αυτό έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί].

2.- ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Ένα ή περισσότερα ακίνητα ανήκουν σε δύο ή περισσότερους συνιδιοκτήτες. Αποφασίζουν να τα «μοιράσουν» [ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν να παραμείνουν «συνιδιόκτητα»].

Αν μια εξώδικη λύση [συμβόλαιο διανομής] δεν γίνει εφικτή, τότε πρέπει να ασκηθεί αγωγή διανομής.

Είδη Διανομής: Αυτούσια, με πλειστηριασμό, με σύσταση οροφοκτησίας.

Μια τέτοια αγωγή διανομής προυποθέτει τα πιο κάτω:

αα.- Κι εδώ το πρώτο που εξετάζεται είναι ο τρόπος κτήσεως του εξ αδιαιρέτου ποσοστού κυριότητας επί του ακινήτου απο τον συνιδιοκτήτη / ενάγοντα [αγορά, δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά, προσκύρωση κλπ, μεταγραφή στο Υποθ/κείο, Εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο].

ββ.- Ακολουθεί η αναφορά του τρόπου κτήσεως των εξ αδιαιρέτου ποσοστών κυριότητας επί του ακινήτου απο τους άλλους συνιδιοκτήτες.

γγ.- Ακολουθεί και εδώ η πλήρης περιγραφή του ακινήτου. Σκόπιμο είναι να επισυναφθεί στην αγωγή ένα σχεδιάγραμμα.

δδ.- Γίνεται αναφορά περί του ότι δεν υπήρξε συμφωνία για εξώδικη διανομή, ανάμεσα στους συνιδιοκτήτες.

εε.- Αναφέρεται η αξία του ακινήτου [χρειάζεται για την επιλογή του αρμόδιου Δικαστηρίου]. Με βάση την αξία υπολογίζεται και το δικαστικό Ενσημο.

στστ.- Τέλος, η αγωγή περιλαμβάνει το αίτημα. Εδώ ζητείται ένα από τα είδη διανομής.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το Δικαστήριο διατάσσει πραγματογνωμοσύνη [από Μηχανικό] για να διαπιστωθεί ποιό είδος διανομής είναι το κατάλληλο.

Και επί διανομής, η αγωγή ασκείται στο Δικαστήριο, που βρίσκεται στην περιφέρεια όπου είναι το ακίνητο.

Εγγράφεται και στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθ/κείου ή στα κτηματολ. βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου [όπου αυτό έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί].

3.- ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ – ΑΓΩΓΗ.

Όταν ο γονέας, εν ζωή, πρόσφερε σε κάποιο από τα παιδιά του πολύ περισσότερες χαριστικές παροχές [π.χ. δωρεές], εν σχέσει με το ή τα άλλα παιδιά, τότε, μετά τον θάνατό του, το ή τα παιδιά που αδικήθηκαν, μπορούν να ζητήσουν από τον ή τους υπέρμετρα ευεργετηθέντες, κάποια συμμετοχή [συνήθως] σε χρήμα.

Μια τέτοια αγωγή προυποθέτει τα παρακάτω:

αα.- Αναφορά στον αποβιώσαντα γονέα [στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος, χρόνος θανάτου, κατοικία εν ζωή], στα στοιχεία όλων των κληρονόμων [όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κατοικία] και στον τρόπο «επαγωγής» της κληρονομιάς [εξ αδιαθέτου ή με διαθήκη].

ββ.- Περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων που άφησε ο αποβιώσας γονέας [κινητά, ακίνητα]. Τρόπος κτήσεως, όσον αφορά τα ακίνητα. Αναφορά στις επί μέρους αξίες των κληρονομιαίων στοιχείων [του χρόνου κτήσεως και του χρόνου θανάτου].

γγ.- Ανάλυση των κληρονομικών μεριδίων του ή των εναγόντων και του ή των εναγομένων.

δδ.- Ανάλυση των εν ζωή παροχών του αποβιώσαντος προς τον ή τους [ευεργετηθέντες] εναγόμενους. Αναφορά στις επί μέρους αξίες των στοιχείων των παροχών [του χρόνου κτήσεως και του χρόνου θανάτου]. Είδη - χαρακτηρισμός των παροχών ως χαριστικών.

εε.- Αρνηση του ή των εναγόμενων να προσέλθουν σε εξώδικη συνεισφορά.

στστ.- Υπολογισμός της συνεισφοράς.

ζζ.- Αξία του αντικειμένου της αγωγής [χρειάζεται για την επιλογή του αρμόδιου Δικαστηρίου]. Με βάση την αξία υπολογίζεται και το δικαστικό Ενσημο.

ηη.- Τέλος, η αγωγή περιλαμβάνει το αίτημα.

4.- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ.

Η διαδικασία συζήτησης της αίτησης παροχής κληρονομητηρίου, στο Δικαστήριο, οδηγεί στην έκδοση δικαστικής αποφάσεως, με την οποία διατάσσεται ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου να χορηγήσει το κληρονομητήριο.

Ετσι λοιπόν το κληρονομητήριο ΔΕΝ είναι η δικαστική απόφαση, αλλά ένα πιστοποιητικό που εκδίδει [μετά] ο Γραμματέας του Δικαστηρίου.

Μετά την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού, οι πωλήσεις κληρονομιαίων στοιχείων καλύπτονται με αμάχητο τεκμήριο, ακόμη κιάν αργότερα ο πωλητής- κληρονόμος αναγνωρισθεί ότι δεν υπήρξε κληρονόμος.

Στην αίτηση πρέπει να γίνεται αναφορά για:

αα.- Αναφορά στον αποβιώσαντα γονέα [στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος, χρόνος θανάτου, κατοικία εν ζωή].

ββ.- Περιγραφή του είδους της κληρονομικής διαδοχής [εκ αδιαθέτου ή με διαθήκη].

γγ.- Αναφορά των στοιχείων των κληρονόμων [στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κατοικία] και των κληρονομικών τους μερίδων.

δδ.- Δήλωση ότι δεν αμφισβητείται το κληρονομικό δικαίωμα των κληρονόμων, ούτε υπάρχει εκκρεμής δίκη σχετικά με τούτο.

εε.- Δήλωση ότι δεν υπήρξε αποποίηση της κληρονομιάς από τον αιτούντα.

στστ.- Δήλωση ότι δεν υπάρχουν διαθήκες, που να ορίζουν άλλως.

ζζ.- Αίτημα για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος.

Απαραίτητα έγγραφα για την συζήτηση της αιτήσεως στο Δικαστήριο:

α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

β. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

γ. Πιστοποητικό για την ύπαρξη ή ανυπαρξία διαθήκης.

δ. Πιστοποιητικό μη αποποιήσεως του κληρονομικού δικαιώματος.

ε. Πιστοποιητικό για την μη αμφισβήτηση του κληρονομικού δικαιώματος.

στ. Το πρακτικό δημοσίευσης της διαθήκης [αν υπάρχει διαθήκη].

5.- ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ.

Πρόκειται για διένεξη μεταξύ του αληθινού κληρονόμου και αυτού που παρακρατά κληρονομιαία αντικείμενα [κινητά ή ακίνητα] ως «δήθεν» κληρονόμος.

Στοιχεία της αγωγής είναι:

αα.- Αναφορά στον αποβιώσαντα γονέα [στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος, χρόνος θανάτου, κατοικία εν ζωή].

ββ.- Αναφορά των στοιχείων του ενάγοντα κληρονόμου [στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κατοικία] και της κληρονομικής του μερίδας [κυρίως από διαθήκη]. Αιτιολόγηση κληρονομικής ιδιότητας ενάγοντα κληρονόμου.

γγ.- Περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων που άφησε ο αποβιώσας γονέας [κινητά, ακίνητα]. Τρόπος κτήσεως, όσον αφορά τα ακίνητα. Αναφορά στο ότι ο αποβιώσας είχε στην κατοχή του τα κληρονομιαία, κατά τον χρόνο θανάτου του.

δδ.- Αναφορά των πράξεων του εναγόμενου, ο οποίος παρακρατά τα κληρονομιαία στοιχεία, ως κληρονόμος, επικαλούμενος δικό του κληρονομικό δικαίωμα.

εε.- Με προυποθέσεις, μπορεί να ζητείται ταυτόχρονα και αποζημίωση χρήσεως. Πρέπει να αναφέρεται η ωφέλεια που χάθηκε, λόγω της κατάληψης. Εάν υπήρξε εν μέρει καταστροφή, μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη αποζημίωση.

στστ.- Αναφέρεται η αξία του παρακρατηθέντος ακινήτου και γενικώς του κληρονομιαίου στοιχείου [χρειάζεται για την επιλογή του αρμόδιου Δικαστηρίου]. Με βάση την αξία υπολογίζεται και το δικαστικό Ενσημο.

ζζ.- Αίτημα της αγωγής: Η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του ενάγοντα και η προς αυτόν απόδοση των κληρονομιαίων στοιχείων. Αποζημίωση για την παράνομη κατοχή της χρήσεως.

6.- ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Τα στοιχεία μιάς αγωγής διατροφής, σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης είναι:

αα.- Αναφορά στο ότι οι διάδικοι είναι σύζυγοι, με νόμιμο γάμο.

ββ.- Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης [και από ποιόν διάδικο] για εύλογη αιτία.

γγ.- Αδυναμία του ενάγοντα να διατραφεί με δικούς του πόρους.

δδ.- Ανάλυση βιοτικών αναγκών του ενάγοντα. Συνθήκες οικογενειακής ζωής. Ανάλυση των εισοδημάτων του εναγόμενου.

εε.- Υπολογισμός της αιτούμενης διατροφής.

στστ.- Αίτημα.

7.- ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΛΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ.

αα.- Αναφορά στο ότι οι διάδικοι είναι σύζυγοι, με νόμιμο γάμο.

ββ.- Κλονιστικό γεγονός που να αφορά είτε τον εναγόμενο σύζυγο, είτε και τους δύο συζύγους.

γγ.- Αναφορά στον ισχυρό κλονισμό της έγγαμης σχέσεως και στην βάσιμα αφόρητη εξακολούθηση της έγγαμης σχέσεως, για τον ενάγοντα.

δδ.- Αίτημα: H λύση του γάμου [υπο προυποθέσεις: Και αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης].

============================================================

 

ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

 

 

Καθ΄ ύλην αρμοδιότητα Ειρηνοδικείων: Μίσθωμα έως 450 ευρώ.

 

 

Καθ΄ ύλην αρμοδιότητα Μονομελών Πρωτοδικείων: Μίσθωμα άνω των 450 ευρώ.

 

1.- Αγωγή εξώσεως λόγω δυστροπίας [απλής - επανηλλειμένης] -  66 ΕισΝ ΚΠολΔ &  661 ΚΠολΔ

Γενικά Χαρακτηριστικά:

•                     Δεν απαιτείται καταγγελία της μίσθωσης.

•                     Η λύση της μίσθωσης επέρχεται με την εκτέλεση της δικαστικής αποφάσεως.

Στοιχεία Αγωγής:

1.         Εγκυρη Μίσθωση.

2.         Καθυστέρηση μισθώματος.

3.         Δυστροπία.

4.         Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου.

5.         Κατοχή του μισθίου από τον μισθωτή.

6.         Εννομο συμφέρον.

7.         Αίτημα.

2.- Αγωγή καταγγελίας - απόδοσης μισθίου, με βάση το άρθρο 597 Α.Κ.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

•                     Απαιτείται καταγγελία της μίσθωσης.

•                     Η λύση της μίσθωσης επέρχεται στα χρονικά όρια του άρθρου 597 ΑΚ.

Στοιχεία Αγωγής:

1.         Εγκυρη Μίσθωση.

2.         Καθυστέρηση μισθώματος.

3.         Υπερημερία Μισθωτή.

4.         Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου.

5.         Κατοχή του μισθίου από τον μισθωτή.

6.         Καταγγελία της Μίσθωσης.

7.         Εννομο συμφέρον.

8.         Αίτημα.

3.- Αγωγή απόδοσης λόγω κακής χρήσεως του μισθίου.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

•                     Απαιτείται καταγγελία [χωρίς προθεσμία].

Στοιχεία Αγωγής:

1.         Εγκυρη Μίσθωση.

2.         Ανάλυση είδους-έκτασης κακής χρήσεως.

3.         Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου.

4.         Κατοχή του μισθίου από τον μισθωτή.

5.         Υπαιτιότητα Μισθωτή.

6.         Διαμαρτυρία Εκμισθωτή-Εμμονή Μισθωτή.

7.         Καταγγελία Μίσθωσης.

8.         Εννομο συμφέρον.

9.         Αίτημα.

4.- Αγωγή απόδοσης λόγω παράβασης όρου της μίσθωσης.

Γενικά Χαρακτηριστικά

•                     Απαιτείται καταγγελία [χωρίς προθεσμία].

Στοιχεία Αγωγής:

1.       Εγκυρη Μίσθωση.

2.       Συμφωνηθείς Ορος.

3.       Ανάλυση είδους-έκτασης παράβασης όρου.

4.       Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου.

5.       Κατοχή του μισθίου από τον μισθωτή.

6.       Υπαιτιότητα Μισθωτή.

7.       Διαμαρτυρία Εκμισθωτή-Εμμονή Μισθωτή.

8.       Καταγγελία Μίσθωσης.

9.       Εννομο συμφέρον.

10.   Αίτημα.

5.- Αγωγή απόδοσης λόγω λήξεως χρόνου της [ορισμένου χρόνου] μίσθωσης.

Γενικά Χαρακτηριστικά

•                     Δεν απαιτείται καταγγελία [άρθρο 608 εδάφιο α΄ του ΑΚ].

Στοιχεία Αγωγής:

1.       Εγκυρη Μίσθωση.

2.       Μίσθωση αορίστου χρόνου.

3.       Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου.

4.       Κατοχή του μισθίου από τον μισθωτή.

5.       Εννομο συμφέρον.

6.       Αίτημα.

6.- Αγωγή απόδοσης λόγω λήξεως χρόνου της [αορίστου χρόνου] μίσθωσης.

Γενικά Χαρακτηριστικά

•                     Απαιτείται καταγγελία [άρθρο 608 εδάφιο β΄ του ΑΚ].

Στοιχεία Αγωγής:

1.       Εγκυρη Μίσθωση.

2.       Μίσθωση αορίστου χρόνου.

3.       Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου.

4.       Κατοχή του μισθίου από τον μισθωτή.

5.       Καταγγελία Μίσθωσης.

6.       Εννομο συμφέρον.

7.       Αίτημα.

ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι τρόποι για να αποκτηθεί ένα ακίνητο περιγράφονται, κατά κύριο λόγο, στον Αστικό Κώδικα [Α.Κ.] αλλά και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [ΚΠολΔ].

Επιγραμματικά μιά τέτοια κτήση γίνεται:

1.         Με αγοραπωλησία ή

2.         Με γονική παροχή ή

3.         Με κληρονομιά ή

4.         Με αναγκαστικό πλειστηριασμό ή

5.         Με προσκύρωση [δηλ. με είδος απαλλοτρίωσης] ή

6.         Με χρησικτησία.

Για την διασφάλιση των συμφερόντων του αποκτώντος πρέπει:

1.         Να γίνει νομικός έλεγχος [ή «έλεγχος τίτλων»] από Δικηγόρο,

2.         Να γίνει τεχνικός έλεγχος από Μηχανικό [είτε πρόκειται π.χ. για διαμέρισμα, οπότε ελέγχεται η άδεια οικοδομής και η ορθή εφαρμογή της, είτε πρόκειται για οικόπεδο ή αγροτεμάχιο, οπότε γίνεται η «εφαρμογή τίτλων στο έδαφος», για να διαπιστωθεί εάν το περιγραφόμενο στο τίτλο κτήσεως είναι και το προσφερόμενο προς μεταβίβαση].

 

Ο Νομικός και Τεχνικός Ελεγχος θα απαντήσει και στα πιο κάτω ερωτήματα:

1.   Το ακίνητο ανήκει πράγματι στον μεταβιβάζοντα [π.χ. πωλητή, παρέχοντα, κληρονομούμενο, καθ΄ ού ο πλειστηριασμός  κλπ];

2.   Μήπως το ακίνητο βαρύνεται με νομικά ελαττώματα [π.χ. υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ];

3.   Αν το ακίνητο είναι κληρονομιαίο, ποιοι είναι οι κληρονόμοι; Υπάρχει «Κληρονομητήριο»;

4.   Τι χρήσεις επιτρέπονται, πολεοδομικώς, στην περιοχή; «Πόσο» μπορείτε να κτίσετε;

5.   Μήπως το ακίνητο ανήκει σε δασική έκταση;

6.   Μήπως το ακίνητο πρόκειται να απαλλοτριωθεί;

7.   Το ακίνητο έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο;

8.   Μήπως υπάρχουν καταπατήσεις ή διεκδικήσεις;

9.   Μήπως υπάρχουν «αυθαίρετες κατασκευές»;

10.  Μήπως έχει γίνει παράνομη κατάτμηση;

 

 

 

 

================================================

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η διαχείριση ακινήτων προυποθέτει:

1. Γνώση της ισχύουσας Νομοθεσίας και Νομολογίας,

2. Δικαστηριακή εμπειρία,

3. Συνεργασία με Λογιστή-Φοροτεχνικό,

4. Υποστήριξη απο Συμβολαιογραφικό Γραφείο,

5. Υποστήριξη απο Τοπογράφο και Πολιτικό Μηχανικό,

6.  Πλήρη και συνεχή ενημέρωση του πελάτη.

 

 

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Ο Δικηγόρος κινείται αυστηρά μέσα στα πλαίσια της εντολής του Πελάτη.

2. Η υπόθεση ανήκει στον Πελάτη, κι όχι στον Δικηγόρο!

3. Ο Δικηγόρος οφείλει να παρέχει διαρκή και πλήρη ενημέρωση στον Πελάτη.

4. Πρίν απο κάθε ανάληψη υπόθεσης, ο Δικηγόρος παρέχει πλήρη ανάλυση εξόδων και αμοιβών.

5. Η Διαχείριση αφορά και περιορίζεται στην παροχή νομικών συμβουλών, στην εξώδικη και δικαστική συνδρομή του πελάτη [πχ έγερση αγωγών, αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων] και στην σύνταξη των κατάλληλων συμβάσεων [πχ μισθωτήρια κλπ].

6. Η οικονομική διαχείριση [πχ είσπραξη μισθωμάτων] γίνεται αποκλειστικά απο τον πελάτη.

 

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:  Αστικός Κώδικας [Αρθρα 574-618].

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ:  Π.Δ. 34/1995.

         Ν. 3220/2004, άρθρο 50,

•                     ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:  Ν. 3130/2003

 

     

 

            ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

•                     Ν. 2308/1995

•                     Ν. 2508/1997

•                     Ν. 2664/1998

•                     Ν.3127/2003

•                     Ν. 3208/2003, άρθρα 3,10,12,13

•                     Ν. 3212/2003, άρθρο 18

 

[Αλλα Θέματα : Αδεια Δόμησης, αυθαίρετα κλπ]

 

ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ

•                     Ν. 3741/1929

•                     ΝΔ 1024/1971

 

•                     Ν. 1562/1985

 

            ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

•                     Ν. 2882/2001

•                     Ν. 2985/2002

•                     Ν. 2990/2002

•                     Ν. 3193/2003, άρθρο 9